Obchodní podmínky (pro lidi)

Závazná objednávka:
Objednávka vzniklá odsouhlasením cenové nabídky zákazníkem je závazná. U rozsáhlejších zakázek může být vyžadována záloha předem. V případě storna objednávky je zákazník povinen uhradit všechny vzniklé náklady, které prokazatelně firmě Do Oken.cz s.r.o. vznikly.

Splatnost:
Faktury jsou splatné v okamžiku předání montáže (či předání zboží) ihned, v hotovosti. Platbu převodem umožňujeme pouze při platbě předem na zálohovou fakturu a v případě písemné objednávky a potvrzení dodacího listu.

Reklamace:
Zjištěné vady materiálu či montáže je potřeba oznámit neprodleně. Na nápravě se vždy dohodneme ke spokojenosti zákazníka. Záruční podmínky naleznete na záručním listu. Na výrobky je poskytována záruka 2 roky, výrobky firmy Climax pak 4 roky. Na montáž poskytujeme záruku 6 měsíců.

U neoprávněné reklamace účtujeme hodinovou sazbu stejnou jako v případě placené opravy včetně času na cestě k zákazníkovi (nejrychlejší cesta ze sídla firmy) a náklady na dopravu.

Osobní údaje získané z objednávkového formuláře budou využity pouze pro umožnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím ohledně konkrétní zakázky. Nebudou poskytnuty třetí straně, nebudou využity k zasílání nesouvisejících a nevyžádaných informací. Údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon) mohou být archivovány do uplynutí záruční doby na dodané výrobky, max. 5 let. Zpracování osobních údajů (aktualizace, výmaz) může zákazník vyžadovat po správci těchto dat, Jan Dvořákovi, na adrese gdpr@DoOken.cz.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Obchodní podmínky (pro právníky)

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

 

Název: Do Oken.cz s.r.o.
Sídlo: K. Havlíčka Borovského 718, Pečky
IČ: 09520180
Telefon: +420 725 744 533
Email: info@DoOken.cz

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH), poplatků, nákladů na doručení zboží a montáže.
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny výše. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

3. Doručování a úhrada zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od dodání zboží výrobcem. Je-li součástí objednávky montáž, proběhne tato nejdéle do 21 dnů od dodání materiálu výrobcem, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí dojde k vyzkoušení funkčnosti. Zjištěné vady neruší povinnost kupujícího zaplatit převzaté zboží, povinností prodávajícího ale je tyto vady odstranit.
Platba za zboží a služby probíhá na základě vystavené faktury prodávajícím a to buď hotově při převzetí, nebo platbou převodem na účet. Faktura slouží zároveň jako dodací list, jejímž podpisem kupující stvrzuje převzetí zboží a služby. Zboží zůstává až do úplného uhrazení kupujícím majetkem prodávajícího. Při zpožděné úhradě je účtováno penále ve výši 0,5 % kupní ceny za každý započatý den prodlení.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Jelikož je veškeré zboží upravováno na míru pro jeho osobu, nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Potvrzená objednávka lze stornovat, kupující je v takovém případě povinnen uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu. Tím je myšlena úhrada již vyrobeného zboží výrobci, náklady za dopravu a čas strávený zaměřováním u kupujícího dle hodinové sazby prodávajícího.

5. Práva a povinností z vadného plnění

 

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Nárok na náhradu vady určuje odborná firma - výrobce konkrétního zboží.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Záruční podmínky jsou vždy určeny výrobcem, prodávající ručí za odbornou montáž v době 6 měsíců.

6. Vyřízení reklamace

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (potvrzená elektronická objednávka nebo doklad o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

U neoprávněné reklamace náleží prodávajícímu náhrada stejná jako v případě placené opravy, tedy hodinová sazba dle ceníku + čas na cestě k zákazníkovi a zpět, a dále úhrada cestovních nákladů.

7. Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, která vykonává i dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

9. Ostatní

 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. září 2020.